Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi

1. Obim i predmet Opštih uslova

Ovi Opšti uslovi poslovanje („OUP“) predstavljaju ugovor o usluzi između MENSCH-a (kojim upravlja Agencija za konsalting u oblasti informacione tehnologije Goran Jordović PR MENSCH) i klijenta („Klijent“) i primenjuju se na sve pravne odnose između njih radi pružanja pravnih i poslovnih usluga. Podrazumeva se da je Klijent prihvatio OUP prilikom slanja upita, zahteva, odnosno prihvatanja ponude MENSCH-a.

Klijent i MENSCH mogu odstupiti od OUP sporazumno, u tom slučaju će se odgovarajuće odredbe u OUP zameniti. Bez obzira na odstupanje od OUP-a, neće biti pravno obavezujuće ako MENSCH pismeno ne potvrdi.

2. Ponude, zaključivanje ugovora i naknada za usluge

2.1 Ponuda MENSCH-a važi u pismenoj ili verbalnoj formi (pošta ili e-pošta, telefonski poziv, ostali kanali komunikacije) i u periodu od 15 dana od datuma ponude, osim ako nije određen datum valjanosti u ponudi.

2.2 Ugovor će biti sklopljen nakon što Klijent pismeno prihvati ponudu koju izda MENSCH ili ako MENSCH pošalje pismenu potvrdu o dodeljivanju Klijenta, što čini kreiranjem profila na MENSCH CRM-u.

2.3 Ako Klijent koji dodeli zadatak izričito ne izjavi da deluje u ime treće strane u trenutku sklapanja ugovora i osim ako ne navede ime i adresu za naplatu ove treće strane, MENSCH će smatrati osobu koja je dodelila MENSCHU-u zadatak da bude klijent. Naknada za uslugu navedena je u ponudi koju MENSCH pruža klijentu.

2.4 U slučaju neaktivnosti klijenta, MENSCH zadržava pravo da ponudu otkaže. U slučaju da klijent dobije obaveštenje o otkazivanju ponude, klijent nema pravo da koristi delimično ili u potpunosti eventualne predloge vizuelnog ili drugog rešenja, osim u slučaju da predlog plati MENSCH-u i time otkupi prava.

3. Izmena i otkazivanje naloga

3.1 U slučaju da Klijent izvrši bilo kakve izmene ili dopune zadatka nakon zaključenja ugovora, MENSCH će imati pravo da naplati dodatnu naknadu i / ili izmeni rok isporuke.

Otkazivanje narudžbe u bilo kojem trenutku moguće je samo u slučaju ako pružanje usluge postane nemoguće zbog razloga van kontrole Klijenta.

Otkazivanje narudžbe važi samo ako je pismeno (pošta ili e-pošta).

MENSCH svoje usluga nudi uz plaćanje. Ako se narudžba otkaže tokom obavljanja usluge, MENSCH će Klijentu pružiti dosadašnji posao, a delovi koji još nisu izvedeni ili isporučeni mogu biti vraćeni (videti odeljak 8: Plaćanje).

4. Izvršenje porudžbina, rok isporuke i isporuke

MENSCH se slaže da će nalog Klijenta izvršiti na kompetentan i profesionalan način.
Ako datum / vreme završetka usluge predstavlja bitan element narudžbe, Klijent će ovu činjenicu uključiti prilikom narudžbe. Rokovi isporuke neće biti validni ukoliko ih MENSCH izričito ne potvrdi pismenim putem. MENSCH se slaže da će odmah obavestiti Klijenta o svim okolnostima koje mogu odgoditi dogovoreni datum / vreme isporuke.

Klijent se drži da učini sve što je potrebno kako bi se omogućila blagovremena isporuka od strane MENSCH-a.
Ako Klijent ne dostavi MENSCH-u potrebne materijale za obavljanje usluge u roku, kako je dogovoreno u nalogu, MENSCH ima pravo produžiti rok isporuke sa vremenskim periodom kašnjenja.

MENSCH može zatražiti, a Klijent se slaže da će pružiti dodatne informacije, dokumentaciju ili druge referentne materijale koji se odnose na uslugu ugovorom. Klijent će takvim materijalima i / ili informacijama dostaviti MENSCH-u na vlastiti rizik i trošak Klijenta.

5. Poverljivost

MENSCH će poštovati strogu poverljivost svih informacija koje Klijent stavlja na raspolaganje. MENSCH će preduzeti sve razumne korake kako bi obezbedio da svaki interni i eksterni provajder usluga koji stekne pristup informacijama o Klijentu drže u strogoj poverljivosti. MENSCH ne može biti odgovoran za bilo koje nepredviđeno kršenje njihove dužnosti poverljivosti.

MENSCH i Klijent su saglasni da strogo poverljivo čuvaju sve poslovne, vlasničke i druge poverljive informacije druge strane, koje su obema stranama postale poznate tokom poslovnog odnosa i nakon raskida te veze. Obe strane se slažu da će posebno paziti da se sve takve informacije čuvaju u tajnosti od trećih lica koja nisu uključena u pitanja poslovnog odnosa između MENSCH-a i Klijenta. Sve ugovorne obaveze između Klijenta i MENSCH-a čuvaju se na sigurnom i udaljenom od neovlašćenog pristupa. Obaveza o poverljivosti ostaje na snazi i nakon okončanja poslovnog odnosa ili ugovornog sporazuma.

Klijent pristaje da MENSCH, navodi Klijenta kao referencu u marketinškim materijalima kompanije MENSCH-a.

6. Žalbe na kvalitet i garancije

Žalbe u vezi sa kvalitetom usluga Klijent mora podneti odmah, ali najkasnije u roku od 8 dana nakon prijema odgovarajućeg materijala. Klijent je odgovoran za štetu nastalu odloženim podnošenjem žalbe. Žalba zbog kvaliteta ili garancija, zajedno sa pratećim dokazima, podnosi se MENSCH-u pismeno. Izjava o prigovoru na kvalitet ili garanciji ne mora nužno osloboditi Klijenta od njegove obaveze plaćanja.

U slučaju valjane žalbe na kvalitet ili garancije, Klijent će MENSCH-u odobriti razuman vremenski period za poboljšanje ili zamenu materijala. Ukoliko Klijent odbije ovu mogućnost MENSCH-u ili angažuje treću osobu da ispravi nedostatke, tada će MENSCH biti oslobođen svoje obaveze da poboljša ili zameni proizvod.

Ukoliko MENSCH otkloni nedostatke u dogovorenom roku, klijent je dužan da plati puni iznos fakture.
Ako MENSCH ne uspe da ispravi nedostatke u odgovarajućem produženju roka, Klijent može raskinuti ugovor ili zatražiti smanjenje naknade. U slučaju manjih grešaka, Klijent nema pravo da raskine ugovor.

7. Nadoknada štete

MENSCH je odgovoran za štetu koju Klijent pretrpi, u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima Republike Srbije. MENSCH ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu koju pretrpi Klijent koja se može pripisati Klijentovim postupcima ili izostanku postupka. MENSCH neće biti odgovoran za gubitak profita klijenta. MENSCH ni pod kojim uslovima neće biti odgovoran za druge oblike štete, kao što su posledična šteta, gubitak dobiti ili drugi gubici.

MENSCH će biti u obavezi da naknadi dokazanu štetu do maksimalnog iznosa od 50% naknade za uslugu, bez primenljivih poreza, ali ne preko 300,00 EUR po zadatku.

8. Plaćanje

Ako nije drugačije pismeno dogovoreno, Klijent se obavezuje da će ugovorenu naknadu za usluge platiti bankovnim prenosom, kreditnom karticom, najkasnije 5 dana nakon izdavanja fakture.
U slučaju kašnjenja u plaćanju, klijent je dužan dodatno platiti odgovarajuću kamatu za zakasnelo plaćanje.

Ako Klijent odloži plaćanje, MENSCH zadržava pravo da obustavi bilo koji tekući zadatak za Klijenta dok se ne izvrši puna uplata zaostalih usluga. Ova mera je takođe primenljiva za narudžbe Klijenta gde je fiksni rok isporuke dogovoren sa MENSCH-om.
U slučaju otkazivanja usluge, povrat novca može biti dostupan u obrnutoj proporciji u meri u kojoj je usluga izvršena.

9. Autorska prava

Ako nema izričitog pismenog pristanak, autorska prava na bilo koje dokumente izdate i/ili napisane od strane MENSCH-a ostaju na MENSCH-u. Nakon uplate punog iznosa navedenog u fakturi, u skladu sa uslovima plaćanja MENSCH-a, autorska prava na dokument prelaze na Klijenta. Svako korišćenje proizvoda pre prijema pune uplate smatra se potpunim prihvatanjem usluge koju pruža MENSCH bez rezervacije.

Klijent će obavestiti MENSCH o bilo kom zahtevu trećih lica u vezi sa navodnim kršenjem imovinskih prava, patentnih prava, autorskih prava ili drugih prava intelektualne svojine prilikom izvršenja ugovora.

Klijent potvrđuje da za sve dostavljene materijale ima odgovarajuće dozvole/licence i MENSCH neće biti odgovaran u slučaju da klijent dostavi materijale za koje nema pravo korišćenja.

10. Merodavno pravo

Za sve pravne poslove i odnose između Klijenta i Mensch-a merodavno je pravo Republike Srbije. Za sve pravne sporove utvrđuje se nadležnost suda u Požegi, Republika Srbija.

Da li je ovaj članak bio koristan?